!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

För allas trivsel och säkerhet har vi medlemmar i Brf. Kettingen 1 kommit överens om följande

REGLER OCH RUTINER

för oss själva och våra hyresgäster

 

§ 1 Allmänt

- Vi hjälps åt att hålla ordning och plocka bort skräp m.m. i trapphus och på gården

- Vi tar hänsyn till varandra och undviker sådant som kan störa omgivningen

- Vi är restriktiva med att lämna ut koden till ytterportarna

- Vi ser till att ytterportar och källardörrar hålls låsta

- Vi stänger ytterdörrar och fönster i trapphusen vid kyligt väder

- Vi röker inte i trapphus eller källare

- Vi håller inte lägenhetsdörren öppen för att vädra ut matos o.d.

- Vi skakar inte mattor i trapphusen

- Vi förser vår lägenhetsdörr med en fastskruvad namnskylt i metall

- Vi sätter upp skyltar på fasader eller i trapphus bara om styrelsens har medgett det

- Vi stänger kranen till vattenutkast på gården efter användning.

 

§ 2 Sopor

- Vi förpackar hushållssoporna väl och slänger dem i soptunnorna på innergården

- Vi slänger inget annat än hushållssopor i dessa tunnor

- Vi slänger tidningar och glas i soprummet i de tunnor som är avsedda för detta

- Vi svarar själva för att övriga grovsopor blir bortforslade

- Vi ställer inte skräp m.m. på gårdarna, i trapphusen eller i källaringångarna

- Vi ställer inte skräp vid sidan av soptunnorna när dessa är fulla.

 

§ 3 Ombyggnationer

Större ombyggnationer av lägenheter och lokaler kräver styrelsens medgivande. Dragningar av el- och vattenledningar utförs av auktoriserad montör. Se vidare "Lägenhetsrenoveringar" i spalten till vänster

§ 4 Tillträde till lägenheter och lokaler

Vi lämnar tillträde till lägenheten/lokalen

- när styrelsen har beslutat om inspektion på grund av underhållsarbete eller dylikt

- för sotning

Vi får alltid besked i förväg om när tillträde behövs till lägenheten/lokalen.

§ 5 Husdjur

Av hygieniska skäl rastar vi inte husdjur på innergårdarna.

§ 6 Cyklar

Cykelställ finns på innergårdarna, och vi ställer i möjligaste mån våra cyklar i direkt anslutning till dessa.

§ 7 Tvättstugan

Tvättstugan är till för föreningens medlemmar. Vi följer de rutiner för bokning och rengöring som har beslutats av styrelsen och anslagits i tvättstugan. 

§ 8 Bastun

Det finns en bastu i gårdshusets källare i nr 55. Vi bokar våra besök på listan som finns vid ingången till bastun. Var och en som använt bastun städar efter sig.  Bastun hålles alltid låst då den inte används.

§ 9 Skador

Medlem eller hyresgäst som genom slarv eller ovarsamhet orsakar vattenskada eller annan typ av skada på fastigheten är skyldig att ersätta skadan.

§ 10 Gemensam städdag

Styrelsen bestämmer varje år om en städdag när alla gemensamma utrymmen ska städas.

§ 11 Om grillning

Vi som har balkong, använder endast gasol- eller elgrill om vi vill grilla på balkongen. Detta då användning av kol eller briketter innebär brandfara och störande os.

Bäst grillar vi på gården då vi kan använda föreningens grill placerad så långt ifrån alla sommaröppna fönster som möjligt. Dvs. mitt på gräsmattan.

§ 12 Brott mot reglerna        

Om en medlem eller hyresgäst bryter mot dessa regler kan han eller hon tilldelas en skriftlig varning av styrelsen. Trotsas varningen avgör styrelsen vilka åtgärder som ska vidtas (jfr. § 21 i föreningens stadgar).

Dessa regler och rutiner har antagits vid föreningens årsmöte den 6 april 2004.